Nová zelená úsporám        

Pouze rodinné domy, max. měrná roční spotřeba na vytápění Ea < 150 kWh.m2 /rok

C.3 Solární ohřev vody

C.3.1. solární ohřev na přípravu teplé vody                      35.000,- Kč    max.40%

C.3.2. solární ohřev na přípravu TV a přitápění               50.000,- Kč    max.40%

Zapojení pouze s akumulací 50l/na 1m2 apertury

Celkový využitelný zisk pro přitápění     >1500 kWh/rok

Měrný zisk pro ohřev vody             Qss.u > 350 kWh/m2/rok                  

Měrný zisk pro přitápění                 Qss.u > 280 kWh/m2/rok

D   Podpora na přípravu  (podat vždy souběžně s ostat. žádostmi)

D.4   projektová dokumentace , energetický výpočet             5.000,- Kč

E   Bonus za kombinaci s dalšími dotačními tituly

E.1.   kombinace A+C3(solar.ohřev)                                      10.000,- Kč

E.2.   kombinace A+C3+C1                                                   10.000,- Kč

E.3.   kombinace C2+C3 (není možné tepelné čerpadlo)      10.000,- Kč

C.1. Výměna včetně realizace podpory “A”

C.1.1.kotel na biomasu / ruční           50.000,- Kč              max.75%

C.1.2.kotel na biomasu /samočin.    100.000,- Kč              max.75%

C.1.7.tepel.čerpadlo vzduch-voda       75.000,- Kč             max.75%

C.2 Výměna bez realizace podpory “A”

C.2.1. kotel na biomasu /ruční             40.000,- Kč              max.55%

C.2.2. kotel na biomasu / samočin.      80.000,- Kč              max.55%

C.2.7. tepel. čerpadlo vzduch-voda     60.000,- Kč             max.55%

Doložit čestné prohlášení o zajištění ekologické likvidaci původního zdroje tepla.

Zapojení pouze s akumulací 20l/kW !!!

Nevztahuje se na nové stavby!

Nevztahuje se na výměnu za plyn nebo elektřinu, pouze fosilní paliva !

Účinnost

CO

TOC (OGC) celkový organický uhlík

TZL (prach)

Tuhé znečišťují. látky

ruční

82%

1200 mg/m3

50mg/m3

75mg/m3

Samočinný

85%

1000 mg/m3

30mg/m3

60mg/m3

Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101, 325 kPa, a referenčnímu obsahu kyslíku 10% (15%)


Dokumentace

 

1.     Vytištěný formulář z elektronického system nzu + podpis

2.     List vlastnictví domu (max.90 dní starý)

3.     Doklad o právní subjektivitě (pouze u právnických osob !)

4.     Souhlasné prohlášení spoluvlastníků domu (úředně ověřeno)

5.     Odborný posudek II/10

6.     Krycí list technických parametrů a výkaz výměr (vyhotovený autorizovaným zpracovatelem energetického posudku)

7.     Doklad o vlastnictví bankovního účtu (pouze žadatele)

8.     Soupis faktur (výhradně na jméno žadatele a obsahují oznašení nemovitosti)

9.     Doklad o ukončení realizace (předávací protokol)

10. Potvrzení o zaplacení

11. Soupis provedených prací k jednotlivým fakturám

12.  D- podepsaný formulář (+odborný posudek a za něj fakturu a úhradu+oprávnění )

13.  E- podepsaný formulář

Odborný posudek

- projektová dokumentace

- energetický posudek (nebo u C3 výpočet solárních zisků)

Projektová dokumentace

provede autorizovaný inženýr/technik dle 360/92, 499/06

Obsah:

1.     technická zpráva dle vyhl.499/2006

- údaje o stavbě, stavebníkovi, zpracovateli project.dokumentace

- popis budovy, účelu, byt.jednotek, stávajícího system tepla

- bilance potřeby tepla na přípravu TV a vytápění

- popis a návrh instalovaného zdroje

- popis zařízení měření a regulace

2.     výkresová cast

-       půdorys

-       schema zapojení

Energetický posudek

Provede energetický specialista oprávněný dle zák. 406/00 a vyhl.480/12 o en.auditu

Obsah:

1.     titulní list

2.     účel zpracování

3.     identifikační údaje

4.     stanovisko oprávněného energetického specialisty

5.     protokol výpočtu

6.     kopie dokladu o vydání oprávnění


Při kombinaci solárního ohřevu v rámci dotace NZÚ s automatickým kotlem na kotlíkovou dotaci můžete žádat BONUS. 

Volejte ZDARMA !

800 900 370

Florian tepelná technika s.r.o.

Denisova 85
Teplice, 415 03